Regulamin konkursu Liderzy Spójności („Regulamin”)

 1. Organizatorem konkursu Liderzy Spójności (dalej jako: „Konkurs”), w ramach projektu współfinansowego przez Komisję Europejską pt. „Polityka spójności bez tajemnic” (prowadzony na stronie https://www.spojnosc.bankier.pl), jest Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-738) przy ul. Kijowskiej 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024847 (dalej jako: „Organizator”).
 2. Konkurs rozpoczyna się 10 lutego 2022 r. i kończy 30 czerwca 2022 r. W tym terminie konkurs odbywa się zgodnie z następującym harmonogramem:
  1) przyjmowanie zgłoszeń będzie trwało od 15 stycznia do 21 kwietnia,
  2) głosowanie odbędzie się w kwietniu,
  3) wybór laureatów nastąpi z końcem kwietnia,
  4) publikacja wyników odbędzie się na początku maja,
  5) realizacja części świadczeń dla laureatów będzie odbywać się na przełomie maja i czerwca.
 3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Regulamin Konkursu jest i będzie dostępny na stronie https://spojnosc.bankier.pl/plebiscyt/ oraz przez okres 12 miesięcy od dnia jego zakończenia.
 4. Realizację Konkursu koordynuje zespół projektowy w Bonnier Business Polska.
 5. Celem Konkursu jest odnalezienie i wyróżnienie najlepszych praktyk i projektów pokazujących różne aspekty obecności polityki spójności w Polsce.
 6. Zgłoszenie do Konkursu dokonywane jest poprzez formularz konkursowy opublikowany na stronie konkursowej znajdującej się pod adresem https://spojnosc.bankier.pl/plebiscyt/formularz-zgloszeniowy/. Zgłaszający udział obowiązany jest do wysłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz ze wszystkimi opisanymi w nim załącznikami. Formularz zgłoszeniowy wraz z instrukcją dokonania prawidłowego zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej https://spojnosc.bankier.pl/plebiscyt/.
 7. Konkurs składa się z następujących kategorii:
  1) „innowacja pomocna w czasach pandemii”,
  2) „start-up z pasją”,
  3) „zielona technologia”,
  4) „myśl globalnie, działaj lokalnie”,
  5) „społeczny lider regionu”,
  6) „współpraca przygraniczna”.
 8. Projekt może być zgłoszony do Konkursu, jeśli spełnia łącznie następujące wymogi:
  a) został współfinansowany ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich),
  b) jest zakończony,
  c) wpisuje się przynajmniej w jedną z kategorii konkursowych wymienionych w Regulaminie w pkt 6.
 9. Zgłoszenia do Konkursu mogą być dokonywane przez:
  a) instytucje zaangażowane we wdrażanie polityki spójności w Polsce, Niniejszy projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej
  b) internautów – użytkowników sieci, którzy chcieliby, aby konkretny projekt znalazł się w Konkursie,
  c) zespół redakcyjny Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. w porozumieniu z zespołem eksperckim,
  d) Instytucje Otoczenia Biznesu,
  e) organizacje pozarządowe.
 10. Uczestnikami Konkursu mogą być:
  a) projektodawcy, tj. realizatorzy projektów – przedsiębiorcy (w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą),
  b) organizacje pozarządowe,
  c) jednostki samorządowe,
  d) jednostki, których organem założycielskim jest samorząd.
 11. Z Konkursu wyłączone są osoby zatrudnione przez Organizatora, a także członkowie ich najbliższej rodziny, przez których rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i ich rodzeństwo, rodziców, jak i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 12. Projekt spełniający wszystkie wymogi określone w pkt 6.-11. zostanie zaakceptowany do udziału oraz opublikowany na stronie konkursowej w rubryce pt. „Galeria Projektów”, a także będzie umieszczony na Interaktywnej Mapie Innowacji dostępnej na stronie internetowej https://spojnosc.bankier.pl/interaktywna-mapa-projektow/.
 13. W procesie wyłaniania zwycięzców Konkursu weźmie udział Zespół Oceniający, w którego skład wejdą przedstawiciele redakcji Marcin Dziadkowiak, Sylwester Sacharczuk, Jacek Wykowski.
 14. W Konkursie Zespół Oceniający przy wyborze laureata weźmie pod uwagę następujące kryteria:
  a) innowacyjność, oryginalność projektu lub powstałych rozwiązań, nowatorskie podejście do problemów,
  b) użyteczność, korzyści i znaczenie dla odbiorców
  c) współpraca z innymi podmiotami przy projekcie
  d) odpowiedź projektu na problemy i potrzeby społeczne zidentyfikowane na obszarze jego realizacji.
 15. W okresie określonym w pkt 2 ust. 2) użytkownicy Bonnier Business Polska (dalej jako: „Użytkownicy”) będą mieli możliwość oddawania głosów na wybrane przez siebie projekty. Każdy Użytkownik będzie mógł oddać głos na wybrany projekt raz dziennie. Oddanie kolejnego głosu w Konkursie przez Użytkownika będzie możliwe po upływie 24 godzin od momentu poprzedniego głosowania.
 16. Wybór zwycięzcy będzie wypadkową oceny Użytkowników (waga – 50%) oraz Zespołu Oceniającego (waga – 50%).
 17. Lista zwycięzców nagrodzonych zostanie opublikowana na https://spojnosc.bankier.pl/plebiscyt/ w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia głosowania.
 18. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem adresu mailowego FEBT@pb.pl, które zostały podane w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku, gdy próby Organizatora skontaktowania się z Uczestnikiem nie powiodą się przed opublikowaniem listy Uczestników nagrodzonych, jak również w przypadku rezygnacji przez Uczestnika z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo – według własnego wyboru – do przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, wyłonionemu na podstawie kryteriów określonych w pkt 16. lub do pozostawienia nagrody w dyspozycji Organizatora.
 19. W Konkursie zostanie wyłonionych 6 Laureatów, po jednym z każdej kategorii. Każdy Laureat otrzyma nagrodę w postaci pakietu świadczeń reklamowych zrealizowanych Niniejszy projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. z/s w Warszawie o łącznej wartości 30.000 zł (dalej jako: „Nagroda”). W skład pakietu wejdą następujące świadczenia:
  1) wywiad wideo z publikacją spisaną w bankier.pl,
  2) wywiad wideo na bankier.tv, a forma spisana z promocją „cytat dnia” 1 dzień na SG bankier.pl + 2 dni Bankier poleca,
  3) 1 wysyłka NLT,
  4) 1 wysyłka mailingu do bazy bankier.pl,
  5) artykuł natywny, promocja 1 dzień link na SG bankier.pl + 2 dni Bankier poleca + mambiznes.pl,
  6) mix formatów do wykorzystania ROS bankier.pl 800 tys pv.
 20. Nagroda nie może być wymieniona na inną lub jej równowartość pieniężną. Laureat może zrzec się nagrody bez prawa do ekwiwalentu pieniężnego lub innej nagrody.
 21. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora: Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa z dopiskiem: „Reklamacja Konkurs (…)”.
 22. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane reklamującego, a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 23. Reklamacje podlegają rozpatrzeniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora reklamacji w sposób określony w pkt 21 i 22.
 24. O wyniku reklamacji zgłaszający zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.
 25. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, określonego w pkt 21-24, wszelkie spory mogą być rozpatrywane na drodze postępowania sądowego.
 26. Nagroda wymieniona w pkt 19. podlega zryczałtowanemu podatkowi z tytułu nagród, zgodnie z postanowieniami art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10%. Od wartości nagrody zostanie odprowadzony podatek dochodowy. Organizator Konkursu naliczy, pobierze oraz odprowadzi podatek od Nagrody.
 27. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. z/s w Warszawie (03-738) przy ul. Kijowskiej 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024847.
 28. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu:
  a) przeprowadzenia Konkursu na podstawie wyrażonej w formularzu zgłoszeniowym zgody i akceptacji niniejszego Regulaminu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „Rozporządzenie”),
  b) opublikowania przyjętego zgłoszenia na Interaktywnej Mapie Innowacji dostępnej pod adresem: https://spojnosc.bankier.pl/interaktywna-mapa-projektow/,
  c) prowadzenia korespondencji z Uczestnikami, informowaniem o nominacji, w przypadku zwycięzców – przesyłaniem zaproszeń na panel dotyczący Konkursu i uroczyste wręczenie nagród, ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia,
  d) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, przez okres wynikający z tych przepisów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia,
 29. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 36 miesięcy od daty zakończenia Konkursu.
 30. Jeśli będzie to konieczne do wykonywania usług, dane osobowe Uczestników będą mogły być przekazywane następującym grupom osób:
  a) pracownikom Organizatora lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia,
  b) podmiotom, którym Organizator zleci wykonywanie czynności przetwarzania danych,
  c) innym odbiorcom, np. urzędom skarbowym.
 31. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.
 32. Uczestnikom przysługuje prawo do wycofania zgody na udział w Konkursie w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej wycofania, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody oznacza zrezygnowanie z udziału w Konkursie. Jeśli Uczestnik będzie chciał odwołać zgodę na udział w Konkursie, powinien dokonać tego za pomocą adresu mailowego FEBT@pb.pl .
 33. W związku ze zbieraniem i przetwarzaniem danych osobowych w ramach przeprowadzanego Plebiscytu, nie będzie prowadzone profilowanie.
 34. W związku z tym, że będą przetwarzane dane osobowe, Uczestnikowi przysługują następujące prawa:
  a) prawo dostępu do danych osobowych,
  b) prawo do sprostowania danych,
  c) prawo do usunięcia danych,
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu,
  f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 35. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za leżące po stronie Uczestnika problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Konkursie.
 36. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 37. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 38. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie lub uprawnienia Uczestników. Zmiany Regulaminu mogą dotyczyć także przedłużenia terminu jego trwania